Strona główna Uncategorized Obsługa rynku nieruchomości

Obsługa rynku nieruchomości

191
0
PODZIEL SIĘ

Poruszając temat tegoż rynku przede wszystkim należy znać i rozumieć definicję zarządzania nieruchomościami. Zacznijmy więc od tego, że ustawowo jest to działalność zawodowa (odpłatna) wykonywana przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Do czynności zlecanych przez właściciela nieruchomości należą: prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji oraz doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie – rozróżnienie terminów

Bardzo często pojęcia te mylimy bądź też używamy ich zamiennie. Jest to błąd. Administrowanie polega bowiem wyłącznie na prowadzeniu bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. A zatem obejmuje np. bieżące kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwację bieżącą, sprzątanie oraz wywóz odpadów. Zarządzanie nieruchomością zaś jest znacznie szerszym zakresem działalności, w której zazwyczaj zawiera się m. in. administrowanie.

Podstawowe cele zarządzania nieruchomościami

Do najważniejszych zadań firm zarządzających nieruchomościami, czy to mieszkalnymi, czy też komercyjnymi należy utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz racjonalne, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Różne podejścia do zarządzania

Możemy wyróżnić pięć głównych podejść stosowanych w zarządzaniu nieruchomościami. Są to: podejście obiektowe (skierowane na nieruchomość i administrowanie), kapitałowe (traktuje nieruchomość jako lokatę kapitałową), sektorowe (kreowane przez regulacje prawne), proaktywne (uwzględnia planowanie wyprzedzające trendy rynku) oraz dostosowawcze (uwzględnia istniejące zmiany rynku nieruchomości).

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://status.pl/